#52 Another example: Hurricane Catarina (English version)

On his website Ruben van Zelm describes the four quality paradigms of our book in an article with the title “What is Quality?”.   Hardono and I make a distinction between the empirical, reference, reflective and emergence paradigm. Ruben compares the paradigms with a cycle tour, his tour that morning of his first holiday day.  And he asks himself: What is the quality of that cycle tour?

Ruben delivers interesting thoughts and above all a confirmation on how clarifying an example can be. Thanks!!! Here, I follow Ruben’s story line, but give another example (partly real, partly made up). It is about the hurricane Catarina, that developed in the end of 2005 in the Caribbean. How could a government act from the four paradigms?

In the empirical paradigm  quality is defined as conformance to requirements. Quality management is about measuring. Values that fit in this paradigm are accuracy and transparency.

Nowadays, from the beginning of a hurricane its development  is measured.  Catarina became one of the greatest hurricanes in the  2005 season in the Atlantic. She developed from category 1 (some damage will occur) to category 5 (desastrous damage will occur). On the top of her development, we talk about speeds of 278 kilometres an hour and minimal pressure of  902 mbar.  She was wide, 400 kilometres from the centre. A government would measure and inform, warn their citizens. Also after the event the result is measured: Catarina caused  1833 deaths and over  153 billion dollar damage.

 

In the reference paradigm quality is compared to a model or a norm. The definition of quality is fitness for use. Important values are success and continuous improvement.

If the government does not only measure but e.g. does a prospective risk inventory to know what and where the biggest risks are; if the government has a hurricane plan en acts upon it. If the government evaluates the activities to prevent failures from happening again,  in that case we talk about the reference paradigm. In fact governments in the case of Catarina did so on different levels and locations.

 

In the reflection paradigm quality is the  perception of an event you can reflect on. Professional values are important in this paradigm.

In the example of Catarina the government could have installed an Outbreak Management Team that continuously -before, during and after the event- could advise how to act and how to prevent more harm to occur.  Members should be professionals of a great variety of disciplines: doctors and nurses, fire brigade, police, army; psychologists and social workers. And  of course: citizens!

 

In the emergence paradigm quality is considered to be dynamic. Some novelty occurs, mostly as a result of interaction and co-creation of a group of people. Flexibility and willingness to change are important values  in this paradigm.

Curral et al. (2016) mention emergent networks like in the example of Caterina. They describe “how in the few hours that followed hurricane Catrina in 2005, groups of self-organized citizens coordinated themselves to rescue the victims and take them to dry land, while others built improvised facilities (e.g., hospitals) to accommodate the injured and homeless. In contrast, in the week that followed this event formal action and command protocols failed to deliver a timely solution to the calamity. The complexity of the scenario after the Catrina was so high that centralized forms of leadership were insufficient to deliver an efficient response. Whereas centralized leadership structures proved unable to provide immediate solutions, decentralized forms of leadership led to the emergence of one self-organized complex adaptive system that was more efficient coping with the situation.

 

Our world gets more complex and uncertainty grows. It is important that we embrace the uncertainty and complexity.  Maybe then, more quality initiatives can emerge like in 2005 as a result of  the far-for-equilibrium caused by hurricane Catarina.

Curral L, Marques-Quinteiro P, Gomes C, Lind PG (2016) Leadership as an Emergent Feature in Social Organizations: Insights from A Laboratory Simulation Experiment. PLoS ONE 11(12): e0166697. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0166697

 

 

 

 

 

#51 Nog een voorbeeld: Orkaan Katarina

In een blog op zijn website met de titel  “Wat is kwaliteit?” beschrijft Ruben van Zelm de vier kwaliteitsparadigma’s uit ons boek.  De paradigma’s zijn verschillende lenzen of vensters waardoor je naar kwaliteit kunt kijken. Hardono en ik onderscheiden het empirie-, het referentie-, het reflectie- en het emergentieparadigma. Ruben vergelijkt de vier paradigma’s met een rondje wielrennen – zijn rondje van van die morgen, op zijn eerste vakantiedag: wat was nu de kwaliteit van dat rondje fietsen?

Dat levert interessante gedachten op en boven alles bevestiging van het feit hoe verhelderend een voorbeeld kan zijn om je theorie te verduidelijken. Het voorbeeld van Ruben bevat de gebeurtenissen van een individu tijdens zijn fietstocht. Ik volg Ruben’s verhaallijn, maar wil hier graag een ander voorbeeld geven om er naast te zetten, deels waar gebeurd, deels fictief. Het betreft de gebeurtenissen tijdens de orkaan Katarina, die zich eind augustus 2005 in het Caribische gebied ontwikkelde. Hoe zou een overheid (kunnen) handelen vanuit de vier kwaliteitsparadigma’s?

In het empirie paradigma wordt kwaliteit gedefinieerd als voldoen aan vereisten. Kwaliteitszorg draait om ‘meten is weten’.  Waarden die passen in dit paradigma zijn nauwkeurigheid en transparantie.

Tegenwoordig wordt vanaf het beginstadium de komst van een orkaan gemeten. Katarina was de op twee na grootste orkaan van het Atlantische orkaanseizoen 2005. Ze ontwikkelde zich van categorie 1 (enige schade zal optreden) tot categorie 5 (rampzalige schade zal optreden). Op haar hoogtepunt 28 augustus spreken we van gemeten windsnelheden van 278 kilometer per uur en een minimale druk van 902 mbar. Ze was erg breed met een omvang van 400 kilometer uit het centrum. Een overheid die dit aan ziet komen, de metingen doet en haar burgers voorlicht en waarschuwt, werkt vanuit dit kwaliteitsparadigma. Ook nadien wordt gemeten: Katarina veroorzaakte 1833 doden en voor ruim 153 miljard dollar schade.

Orkaan Katarina.

In het referentie paradigma wordt ‘de kwaliteit’ van iets vergeleken (meestal met een model of norm, waaraan gerefereerd kan worden om te weten wat kwaliteit is). De definitie van kwaliteit die in dit paradigma past, is dat iets geschikt is voor waarvoor het bedoeld is. Belangrijke waarden in dit paradigma zijn succes en continu verbeteren.

Als de overheid niet alleen meet, maar ook bijvoorbeeld prospectieve risico-inventarisatie doet om te weten wat en waar de grootste risico’s zijn. Dit paradigma wordt gevolgd, als de overheid een rampenplan heeft, dat aangeeft hoe te handelen in het geval van een orkaan en daar ook actie op onderneemt en toepast zoals het bedoeld is. Als de overheid ook na de orkaan een evaluatie uitvoert om fouten niet meer te maken in het geval dat het zich opnieuw zou voordoen (hetgeen kansrijk is). In de werkelijkheid hadden de overheden dat ook op diverse niveau’s op diverse locaties gedaan.

In het reflectieparadigma is kwaliteit een beleving waar je -bijvoorbeeld vanuit een expert-rol- op kunt reflecteren. De professionele waarden zijn van belang in dit paradigma.

In het voorbeeld van Katarina had een overheid, in overeenstemming met wat we in Nederland kennen bij COVID-19 een ‘outbreak management team (OMT)’ in leven kunnen roepen. Dat zou dan voortdurend voorafgaand en tijdens de ramp kunnen adviseren hoe te handelen en hoe ernstiger leed te voorkomen. Daarin zouden dan wel – in tegenstelling tot het OMT- professionals van een groot aantal disciplines moeten plaatshebben om echt effectief te kunnen zijn: artsen en verpleegkundigen; brandweer, politie en leger; vertegenwoordigers van het bedrijfsleven; psychologen en sociaal werkers. En uiteraard ook burgers.

In het emergentieparadigma tenslotte wordt kwaliteit als iets dynamisch gezien. De naam van het paradigma verwijst daar duidelijk naar: er komt iets nieuws naar boven, meestentijds vanuit interactie en in co-creatie tussen meerdere mensen. Flexibiliteit en veranderbereidheid zijn dan ook waarden die in dit paradigma belangrijk zijn.

Curral et al. (2016) beschrijven hoe in de uren na de orkaan Katarina, groepen zichzelf organiserende burgers slachtoffers redden, naar droog gebied transporteerden; geïmproviseerde faciliteiten als een soort ziekenhuisje inrichtten om gewonden en daklozen te helpen. Het was nodig, omdat formele acties, plannen en protocollen van de overheden er niet in slaagden tijdig een oplossing te bieden. Gecentraliseerd leiderschap was onvoldoende om in deze complexiteit een efficient antwoord te geven, waar gedecentraliseerde vormen van leiderschap leidden tot de emergentie van een zelf georganiseerd systeem dat wel efficiënt met de situatie kom omgaan.

Onze wereld wordt steeds complexer en onzekerheid groeit. Het is van belang dat we die onzekerheid en complexiteit omarmen. Wellicht kunnen dan meer kwaliteitsinitatieven emergeren, zoals in 2005 bij orkaan Katarina.

Curral L, Marques-Quinteiro P, Gomes C, Lind PG (2016) Leadership as an Emergent Feature in Social Organizations: Insights from A Laboratory Simulation Experiment. PLoS ONE 11(12): e0166697. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0166697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 50 Publication on emergence and reflection in TQM

This 50th (!!!!) post relates to the fact that today my latest article has been published in the TQM Journal. It is about TQM, that I define as “the capacity to understand, switch between, and combine control, continuous improvement, professionalism, and innovation”. In fact that is the epistemic fluency of the four quality paradigms. In the article I have investigated the articles in TQM Journal of the last five years and analysed them for their quality paradigm.The TQM Journal is one of the leading journals on quality management.

The result is that the empirical (control) and reference (continuous improvement) paradigm are dominant in quality management research and the reflective paradigm (professionalism) and the emergence paradigm (innovation) are legging behind. So, in quality management, we need to invest more in reflection and co-creation!!!

Read the article that is now ahead-of-publication here.

#48 More Reflection and Emergence in Integrated Care

This week Wilma van der Vlegel-Brouwer, Marjolein van der Vlegel and I witnessed the publication of our article in the International Journal for Integrated Care,  just before the start of the ICIC-conference.

Our article is called “Exploring the Quality Paradigms in Integrated Care: The Need for Emergence and Reflection” and that is exactly what it is about. An editorial in which we cooperated has already been published before on the same issue. Main statement is, that the current times of uncertainty and complexity require more reflexivity and emergence.

In the coming weeks on the 10th of May during the ICIC conference at 16.30 Dutch time a workshop will be held on the reflexivity part. This will be co-facilitated by Marlou de Kuiper. The title is: Removing the roadblocks on the way to Integrated Care: a perspective workshop on reflexivity. A Personalised Integrated Care Approach Workshop.  See for the introduction: ppt IFIC 2021

On May 26th from 17.00-18.00 hours a discourse session will be held during the same conference with the title collaborative deliberation. The topic is: do we need new ways of communication for integrated care? Why ? Or why not? Host: Marlou de Kuiper. Co-hosts Everard van Kemenade and Ruben van Zelm.

We are excited about it!!!